Masz pytanie?

REGULAMIN PODRÓŻUJĄCYCH KOLCZYKÓW

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu „PODRÓŻUJĄCE KOLCZYKI” zwanego dalej Konkursem jest firma: Jasamira Izabela Sławińska z siedzibą w miejscowości Grzebienisko, ul. Kwiatowa 8

 

2. Celem Konkursu jest promocja marki Jasamira

 

3. Konkurs trwa od 29.09.2021 do 30.06.2022 roku.

 

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 07.10.2021r. o godz. 23.59

 

5. Publikacja albumu konkursowego w sieci facebook planowana jest na dzień 20.05.2022 r. a ogłoszenie wyników nastąpi 27.05.2022r.

6. Kolczyki będą podróżować wśród uczestniczek od października 2021r. do końca maja 2022r.

 

§ 2. Uczestnicy

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba, która zgłosi do Konkursu emailowo na adres biuro@jasamira.com W dalszej części regulaminu osoba ta zwana jest „Uczestnikiem”. Poprzez Zgłoszenie do Konkursu rozumie się przesłanie informacji o miejscu zrobienia fotografii i pomysłu na jej aranżacje i stylizacje.

 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby dla nich najbliższe.

3. W konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

 

§ 3. Warunki udziału w Konkursie

 

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

 

1. Zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

2. Przesłać na adres mailowy biuro@jasamira.com swoje zdjęcie, pomysł na stylizacje i planowane miejsce zrobienia zdjęcia.

 

3. Wymagania dotyczące zdjęcia do konkursu określa § 5 Regulaminu.

 

4. Zgłaszany pomysł na zdjęcie do Konkursu nie może obrażać uczuć innych. 

 

5. Zdjęcie konkursowe należy przesłać w ciągu dwóch tygodni od otrzymania kolczyków na adres biuro@jasamira.com. Po upływie 7 dni należy wysłać kolczyki  na podany adres do kolejnej uczestniczki.

6. Uczestnik  ponosi jeden koszt przesyłki rejestrowanej (kurier lub poczta polska - paczka). Potwierdzenie nadania należy wysłać na adres biuro@jasamira.com

 

§ 4. Zgłoszenie do Konkursu

 

1. Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać najpóźniej do dnia 07.10.2021r. do godz. 23.59. Zgłoszenia nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie zostaną przyjęte.

 

2. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: biuro@jasamira.com

 

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

 

a) W tytule e-mail: Imię i Nazwisko Uczestnika oraz nazwę konkursu „Podróżujące kolczyki”, np.: Anna_Nowak_Podróżujące kolczyki

 

b) W treści e-maila: – oświadczenie Uczestnika o treści zgodnej ze wzorem znajdującym się na końcu Regulaminu, w tym zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem.

 

c) W załączniku wiadomości e-mail: swoje zdjęcie (plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika, np. Anna_Nowak). Nieoznaczenie załącznika w podany sposób może spowodować zagubienie zdjęcia konkursowego, a w konsekwencji nie umieszczenie go w albumie konkursowym co jest jednoznaczne z nieprzyjęciem pracy do Konkursu.

 

4. Zdjęcie przesłane przez Uczestnika na Konkurs nie może naruszać praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

 

5. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik udziela tym samym Organizatorowi (oraz osobom/podmiotom współpracujących z Organizatorem) upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z autorskich praw majątkowych do przesłanych zdjęć w celu ich wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem, jak również w innych publikacjach związanych z twórczością biżuteryjną, modową w tym rozpowszechniania zarówno w formie drukowanej, jak też za pośrednictwem mediów elektronicznych (internet).

 

6. Uczestnik wyraża zgodę na obróbkę graficzną nadesłanego zdjęcia  konkursowego przez Organizatora w sposób dowolny w celu dostosowania do zamierzonej publikacji.

 

§ 5. Wymagania dotyczące zdjęć 

 

1. Przesłane przez Uczestnika zdjęcie powinno być możliwie najlepszej jakości. Kolczyki mogą być prezentowane na dowolnie wybranym przez Uczestnika tle i w dowolnej inscenizacji, stylizacja musi prezentować kolczyki w sposób czytelny. Na zdjęciu musi być także Uczestnik konkursu.

 

Oczekiwane parametry zdjęcia: – rozdzielczość min. 1500×1500 pikseli, – dostateczna ostrość, – brak nadmiernego prześwietlenia, – brak przesadnej obróbki graficznej pogarszającej jakość zdjęcia

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy z konkursu jeśli uzna, że jakość nadesłanego zdjęcia jest niewystarczająca dla celów przygotowania konkursowej prezentacji.

 

§ 6. Sposób wyłonienia Zwycięzcy

 

1. Zwycięzców NAGRODY GŁÓWNEJ (kolczyki i sesja zdjęciowa) wybierze Jury powołane przez Organizatora. Jury wyłoni także NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI spośród najwyżej ocenionych przez Internautów prac opublikowanych w Albumie Konkursowym. Jury wyłoni NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI oceniając powiązanie pracy z tematem Konkursu, walory artystyczne i techniczne oraz kreatywność. Głosy internautów na NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI będą zakończone 24.05.2022r. o godzinie 22.00

 

2. Organizator może przyznać dodatkowo Wyróżnienia wybierając spośród wszystkich prac przyjętych do Konkursu.

 

§ 7. Nagrody w Konkursie

 

Organizator przewiduje następujące nagrody dla wygranej osoby:

 

KOLCZYKI (te które podróżowały)

 

PROFESJONALNA SESJA ZDJĘCIOWA z makijażem, fryzurą oraz stylizacją w okolicach Poznania

Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia.

 

NAGRODY DODATKOWE ogłoszone podczas podróży kolczyków

 

§ 8. Postanowienia dodatkowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego i/lub eliminowania z Konkursu prac, które:

 

a) prezentowane są na zdjęciach o słabej jakości;

 

b) posiadają niskie walory artystyczne;

 

c) są niezgodne z zasadami Konkursu (np. nie mają nic wspólnego z tematem i wytycznymi wskazanym przez Organizatora);

 

d) zostały nadesłane po terminach wskazanych w niniejszym regulaminie;

 

e) w przypadku braku odpowiedzi Autora pracy na kontakt e-mail ze strony Organizatora w terminie 2 dni od chwili przesłania wiadomości;

 

f) w każdym innym przypadku wskazanym w niniejszym Regulaminie.

 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.jasamira.com

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi w miejscach publikacji Regulaminu.

 

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

 

 

 

 

 

W treści e-maila wraz z zgłoszeniem do Konkursu należy zawrzeć takie informacje:

 

1. Zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu „Podróżujące kolczyki” i w pełni go akceptuję.

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (Jasamira Izabela Sławińska) oraz osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

 

3. Oświadczam, że zdjęcie przesłane przeze mnie do Konkursu nie narusza praw autorskich innych osób.

 

 

 

Facebook